Oferujemy najlepszą rozrywkę w mieście !

Zasady gry

Kręgle Bilard

Gra składa się z 10 rund. Podczas jednej rundy mozna wykonac maksymalnie dwa
rzuty kulą. Na początku każdej rundy gracz stara sie strącić wszystkie 10 kręgli.
Jeżeli mu sie to udaje za pierwszym razem rezultatem jest tzn. strike i runda jest
zakończona.

Jeśli natomiast nie wszystkie kręgle zostaną strącone za pierwszym razem gracz
mu jeszcze jeden rzut. Jeżeli uda sie strącić pozostałe kręgle rezultat nazywa się
spare, natomiast jeśli wciaż pozostają niestrącone kręgle jest to tzn. open frame –
gracz otrzymuje tylko tyle punktów, ile strącił kręgli.

PUNKTACJA

strike Wszystkie 10 kręgli stracone za pierwszym razem. Gracz otrzymuje maksymalna liczbe – 10 punktów oraz dodatkowo łączna liczbe punktow zdobytych podczas dwóch następnych rzutów kulą
 
spare Wszystkie 10 kręgli strącone w jednej rundzie. Gracz otrzymuje 10 punktów za rundę oraz dodatkowo liczbę punktów zdobytych podczas następnego.
 
open frame W trakcie jednej rundy nie zostały strącone wszystkie kręgle. Gracz otrzymuje tyle punktów, ile strącił kręgli
 
miss Gracz nie trafia w kręgle w trakcie rundy.

Najwyższy możliwy do uzyskiwania wynik po rozegraniu jednej gry
(10 rund) to 300 punktów – za 10 potrójnych strike'ów.

8 Bil – Ósemka | 9 Bil – Dziewiątka

8 Bil – Ósemka

 1. Cel gry
  Ósemka jest grą deklarowaną, rozgrywaną przy urzyciu bili białej (rozgrywającej) i 15 bil rozgrywanych, ponumerowanych od 1 do 15 Jeden z zawodników rozgrywa grupę bil z numerami od 1 do 7 (bile pełne) drugi grupę bil z numerami od 9 do 15 (bile z paskiem). Zawodnik, który zgodnie z ninejszymi przepisami wbije do łuz wszsytkie bile swojej grupy a następnie w oddzielnym deklarowanym uderzeniu prawidłowo umieści w łuzie bilę z numerem 8, wygrywa partię.
   
 2. Deklarowanie
  Jeśli z sytuacji na stole w sposób oczywisty wynika kolejne zagranie, deklaracja słowna nie musi być składana. Przeciwnik ma prawo prosić o zdeklarowanie bili i łuzy, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości. Uderzenia z wykorzystaniem odbicia od band i uderzenia kombinowane nie są uznawane za oczywiste. Rozgrywający musi wówczas zdeklarować zarówno bilę, jak i łuzę.
  Przy deklarowaniu uderzenia nie zgłasza się takich szczegółów, jak odbicie czy odbicia od band, liczba karamboli itp.Bile, które wpadną do łuz w uderzeniu z faulem pozostają w nich, niezaleznie od tego, czy należą do grupy rozgrywającego, czy też jego przeciwnika. Uderzenie otwierające nie jest uderzeniem deklarowanym. Zawodnik wykonujący uderzenie otwierające może kontynuwać grę tylko wtedy, gdy wbije do łuzy przynajmniej jedną bilę kolorową.
   
 3. Ustawienie początkowe bil
  Bile ustawiane są w trójkąt i przy pomocy trójkąta do ustawiania bil w górnej części stołu, bila z numerem 8 znajduje się w środku trójkąta. Bilę wierzchołkową umieszcza się na punkcie głównym stołu. Podstawa trójkąta jest równoległa do bandy górnej. W jednym wierzchołku podstawy trójkąta ustawiana jest bila pełna, a w drugim bila z paskiem.
   
 4. Zawodnik otwierający
  Zawodnik wygrywający rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym, kto wykona uderzenie otwierające. W meczach indywidualnych zawodnicy otwierają kolejne partie na zmianę.
   
 5. Faule przy skokach i uderzeniach typu "masse"
  Podczas obowiązywania zasady "faul tylko na białej", gdy mecz nie jest prowadzony przez sędziego, zawodnik musi być świadomy, że popełnia faul, gdy przy uderzeniu mającym spowodować skok bili rozgrywającej, jej ruch po łuku lub przy uderzeniu masse poruszy się inna bila kolorowa, niezależnie od tego, czy poruszona została ręką, kijem czy podpórką.
   
 6. Prawidłowe uderzenie otwierające
  By wykonać prawidłowe uderzenie otwierające, zawodnik otwierający musi, uderzając bilę białą sprzed linii bazy, albo (1) wbić do łuzy bilę kolorową albo (2) doprowadzić do bandy przynajmniej cztery bile kolorowe. Jeśli tego nie wykona, jest faul i zawodnik wchodzący może albo (1) zaakceptować pozycję bil na stole i kontynuować grę albo (2) zażądać ponownego ustawienia bil i rozbić trójkąt lub nakazać ponowne wykonanie rozbicia swojemu przeciwnikowi.
   
 7. Biala opuszcza pole gry przy prawidłowym uderzeniu otwierającym
  Jeśli przy prawidłowym uderzeniu otwierającym biała opuszcza pole gry, (1) wszystkie bile kolorowe wbite do łuz pozostają w nich (wyjątek bila z numerem 8, patrz punkt 9), (2) jest to faul i (3) stół jest otwarty. Uwaga: Zawodnik wchodzący poprawia położenie białej na bazę, nie może wówczas grać bezpośrednio żadnej bili kolorowej znajdującej się przed linią bazy, chyba, że biała najpierw przekroczy linię bazy, a następnie powróci na bazę, trafiając znajdującą się tam bilę.
   
 8. Bila kolorowa wyskakuje poza stół przy uderzeniu otwierającym
  Jeśli zawodnik otwierający wybije bilę kolorową poza stół podczas uderzenia otwierającego, jest to faul i przeciwnik może (1) zaakceptować pozycję bil na stole i kontynuować grę lub (2) poprawić położenie białej na bazę i kontynuować grę.
   
 9. Bila z numerem 8 wpada do łuzy przy uderzeniu otwierającym
  Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do łuzy, zawodnik otwierający może zażądać ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i samemu kontynuować grę. Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do łuzy i jednocześnie biała opuszcza pole gry, zawodnik wchodzący może zażądać ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i grać po poprawieniu pozycji bili białej na bazę.
   
 10. Stół otwarty
  Stół jest "otwarty, jeśli wybór grupy bil (pełne i z paskiem) nie został jeszcze dokonany. Dopóki stół jest otwarty, dozwolone jest wbijanie bili pełnej przez bilę z paskiem i odwrotnie. Uwaga: Stół jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Gdy stół jest otwarty, dozwolone jest uderzanie bili pełnej, bili z paskiem lub bili z numerem 8 w celu wbicia zdeklarowanej bili pełnej lub bili z paskiem. Zawsze, gdy stół jest otwarty i pierwszy kontakt bili białej następuje z bilą z numerem 8, żadna bila pełna ani bila z paskiem nie może być zaliczona na konto zawodnika rozgrywającego. W takim przypadku rozgrywający kończy swoje podejście; wszystkie bile wbite pozostają w łuzach; zawodnik wchodzący do gry deklaruje dowolną bilę, mając wciąż otwarty stół. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.
   
 11. Wybór grupy bil
  Wybór grupy bil nigdy nie zostaje określony przy uderzeniu otwierającym, niezależnie od tego, czy wbite są bile tylko jednej, czy obu grup. Stół jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Wybór grupy bil zostaje określony tylko wtedy, gdy zawodnik prawidłowo wbije zadeklarowaną bilę w osobnym uderzeniu po uderzeniu otwierającym.
   
 12. Uderzenie prawidłowe
  Przy wszystkich uderzeniach (z wyjątkiem uderzenia otwierającego i gdy stół jest otwarty) rozgrywający musi najpierw trafić bilę swojej grupy i (1) wbić bilę kolorową albo (2) białą lub dowolną bilę kolorową doprowadzić do bandy. Uwaga: Dozwolone jest uderzanie bili białej o bandę przed kontaktem z bilą rozgrywaną, zawsze jednak po zetknięciu białej z rozgrywaną albo bila kolorowa musi wpaść do łuzy albo bila biała lub kolorowa musi dojść do bandy. Gdy któryś ztych warunków nie zostanie spełniony, jest to faul.
   
 13. Gra bezpieczna
  Ze względów taktycznych rozgrywający może wybrać wbicie kolejnej bili lub zakończyć podejście przez zadeklarowanie gry bezpiecznej (gry na odstawną). Gra na odstawną traktowana jest jako uderzenie prawidłowe. Jeśli zawodnik chce zagrać uderzenie bezpieczne z jednoczesnym wbiciem bili, musi przed uderzeniem zadeklarować swojemu przeciwnikowi grę bezpieczną. Jeśli tego nie zrobi i wbije własną bilę, musi kontynuować grę. Wszystkie bile, wbite podczas zagrania bezpiecznego, pozostają w łuzach.
   
 14. Punktacja
  Zawodnik jest zobowiązany do kontynuowania podejścia tak długo, dopóki wbija prawidłowo zadeklarowane bile swojej grupy w prawidłowych uderzeniach. Po prawidłowym wbiciu wszystkich bil swojej grupy zawodnik może wbijać bilę z numerem 8.
   
 15. Kary za faule
  Po faulu przeciwnik może grać z pozycji "biała w ręce". Oznacza to możliwość poprawienia pozycji bili białej na całym stole (bez konieczności gry z bazy, z wyjątkiem faulu w uderzeniu otwierającym). Przepis ten zapobiega graniu celowych fauli, mogących przynieść straty przeciwnikowi. Grając z pozycji "biała w ręce’zawodnik może pozycjonować białą bilę za pomocą ręki lub dowolnej części kija bilardowego (z kapką włącznie), w razie potrzeby więcej niż raz. Jeśli biała jest już ustawiona w pozycji do gry, każde jej dotknięcie, które nie jest prawidłowym uderzeniem, traktowane jest jako faul.
   
 16. Uderzenia kombinowane
  Uderzenia kombinowane są dozwolone; jednakże bila z numerem 8 nie może być grana w uderzeniu kombinowanym jako pierwsza, z wyjątkiem przypadku gdy stół jest otwarty.
   
 17. Nieprawidłowo wybite bile
  Bila jest traktowana jako wbita nieprawidłowo wtedy, gdy albo (1) bila zostanie wbita w uderzeniu, w którym popełniono faul albo (2) deklarowana bila nie zostanie wbita do deklarowanej łuzy albo (3) przed uderzeniem zadeklarowano grę na odstawną. Nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.
   
 18. Bile kolorowe wybite poza stół
  Jeśli bila kolorowa zostanie wybita poza stół, oznacza to faul i zakończenie podejścia danego zawodnika. Wybicie poza stół bili z numerem 8 oznacza przegranie partii. Wszystkie wybite ze stołu bile ustawiane są ponownie na linii powrotów, w kolejności numerów.
   
 19. Rozgrywanie bil z numerem 8
  Kiedy rozgrywana jest bila z numerem 8, popełnienie faulu lub wbicie białej nie oznacza przegrania partii, jeśli bila z numerem 8 nie wpadnie do łuzy lub nie zostanie wybita poza stół. Zawodnik wchodzący gra z pozycji biała w ręce.
   
 20. Przegranie partii
  Zawodnik przegrywa partię, jeśli zajdzie jeden z niżej wymienionych przypadków:

  a)    Popełni faul w uderzeniu, w którym wbił bilę z numerem 8 (wyjątek: patrz wbicie bili z numerem 8 przy uderzeniu otwierającym).

  b)    Bilę z numerem 8 wbije w jednym uderzeniu z ostatnią bilą swojej grupy.

  c)    Bilę z numerem 8 wybije w dowolnym momencie poza stół.

  d)    Bilę z numerem 8 wbije do innej łuzy niż deklarowana.

  e)    Wbije bilę z numerem 8, zanim ta stanie się bilą rozgrywaną.

  Uwaga: Wszelkie zastrzeżenia muszą być zgłoszone przed następnym uderzeniem, inaczej uznane zostaną za niebyłe.
   

 21. Sytuacja patowa
  Jeśli po trzech kolejno po sobie następujących uderzeniach obu zawodników (razem po sześciu uderzeniach), żaden z zawodników nie podejmuje próby wygrania partii (ocenia sędzia), ponieważ inne zagranie może prowadzić do przegrania partii, bile ustawia się ponownie w trójkąt i powtarza partię, przy czym rozbicia dokonuje zawodnik, który rozpoczynał przerwaną partię. Uwaga: Trzy kolejne faule nie oznaczają przegrania partii.
   

9 Bil – Dziewiątka

 1. Cel gry
  Gra w dziewiątkę rozgrywana jest przy użyciu dziewięciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (białej). Za każdym razem zawodnik musi uderzyć białą bilą w bilę, która ma aktualnie najniższy numer na stole. Bile nie muszą być jednak wbijane w kolejności swych numerów. Jeżeli w wyniku prawidłowego uderzenia zawodnik umieści bilę w łuzie, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie trafi bilą dołuzy, popełni faul, bądź też wygra partię, umieszczając prawidłowym uderzeniem w łuzie bilę z numerem 9. Zawodnik wchodzący do gry musi uderzać w bilę białą przy ustawieniu bil, jakie zostawił zawodnik schodzący. Jeżeli zawodnik schodzący popełni faul, wówczas zawodnik wchodzący ma prawo poprawić położenie białej bili, umieszczając ją w dowolnym punkcie stołu. Zawodnicy nie muszą zgłaszać ani bili, ani łuzy. Mecz kończy się, gdy któryś z zawodników wygra określoną liczbę partii.
   
 2. Ustawienie bil
  Bile rozgrywane ustawiane są w romb. Bila z numerem 1 znajduje się na szczycie i ustawiana jest na punkcie głównym stołu. Bila z numerem 9 ustawiana jest w środku rombu, a bile pozostałe w dowolnej kolejności i tak, by się ze sobą stykały. Gra rozpoczyna się z pozycji biała bila w ręce z pola bazy.
   
 3. Dozwolone rozbicie

  Zasady dotyczące rozbicia są podobne do zasad dotyczących innych uderzeń, z wyjątkiem:

  a)    zawodnik rozbijający, po uderzeniu bilą białą w bilę z numerem 1 musi (1) umieścić dowolną bilę w łuzie lub (2) spowodować, że co najmniej cztery bile kolorowe dotkną do bandy

  b)    za faul uznawana jest sytuacja, gdy biała bila zostaje wbita do łuzy, wybita poza stół, bądź też nie zostaną spełnione inne warunki prawidłowego rozbicia. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu

  c)    za faul uważana jest sytuacja, gdy zawodnik rozbijający wybije poza stół którąkolwiek bilę kolorową. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu. Bila kolorowa wybita poza stół nie jest ustawiana ponownie na stole.

  Wyjątek: Bila z numerem 9 po wybiciu poza pole gry jest ponownie ustawiana na stole.
   

 4. Kontynuacja gry
  Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie fpush out") (patrz punkt 5). Jeżeli zawodnik w trakcie prawidłowego rozbicia wbije do łuzy jedną bądź więcej bil, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Jeżeli zawodnik nie wbije bili do łuzy albo popełni faul, prawo do gry przechodzi na drugiego zzawodników. Pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Partia kończy się z chwilą umieszczenia w łuzie przy pomocy dozwolonego uderzenia bili z numerem 9. Partia może być również przerwana z powodu poważnego naruszenia przez zawodnika któregoś z punktów regulaminu. Winny naruszenia przepisów przegrywa wówczas partię.
   
 5. Wypchnięcie ("push out")
  Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie fpush out") w celu ustawienia białej bili w pozycji bardziej korzystnej do kolejnego uderzenia. Podczas wypchnięcia bila biała nie musi dotknąć bili kolorowej lub bandy, ale pozostają w mocy inne przepisy dotyczące fauli. Zawodnik musi zgłosić zamiar wykonania wypchnięcia – w przeciwnym wypadku uderzenie uznawane jest za normalne. Bile wbite do łuzy podczas wypchnięcia nie są zaliczane i pozostają w łuzie, z wyjątkiem bili z numerem 9. Po prawidłowym wypchnięciu przeciwnik ma prawo wykonać uderzenie z zastanej pozycji, bądź też nakazać wykonanie uderzenia zawodnikowi, który wykonał wypchnięcie. Wypchnięcie nie jest uznawane za faul, jeżeli żaden z przepisów, za wyjątkiem punktów 7 i 8, nie został naruszony. Nieprawidłowe wypchnięcie karane jest w sposów przewidziany dla określonego typu popełnionego faulu. Po nieprawidłowym rozbiciu (z faulem) nie wolno grać wypchnięcia.
   
 6. Faule
  Zawodnik popełniający faul traci prawo do kolejnego uderzenia, a bile wbite podczas uderzenia z faulem nie wracają na stół. Wyjątek: bila z numerem 9 ustawiana jest ponownie na stole. Zawodnik wchodzący zagrywa z pozycji biała bila w ręce z dowolnego punktu pola gry. Jeżeli podczas jednego uderzenia zawodnik popełni kilka fauli, są one liczone jako jeden faul.
   
 7. Niewlaściwa bila
  Jeżeli bila biała uderzy najpierw w bilę, która nie ma aktualnie najniższego numeru na stole, jest to faul.
   
 8. Dotknięcie bandy
  Jeśli żadna z bil kolorowych nie została wbita do łuzy, a bila biała lub żadna z bil kolorowych po pierwszym karambolu z białą nie dotknęła bandy, jest to faul.
   
 9. Poprawienie pozycji białej bili
  Jeśli biała bila znajduje się w ręce, zawodnik może ją umieścić w dowolnym punkcie pola gry, ale tak, by nie dotykała żadnej bili kolorowej. Zawodnik może zmieniać pozycję białej bili, aż do wykonania uderzenia.
   
 10. Wybicie bili kolorowej poza stół
  Bila, która nie została wbita do łuzy, uznawana jest za wybitą poza stół, jeżeli zatrzyma się gdzie indziej niż na polu gry. Wybicie bili kolorowej poza stół jest faulem. Wybita bila kolorowa pozostaje poza grą (wyjątek: bila z numerem 9), a gra jest kontynuowana.
   
 11. Uderzenia nietypowe
  Jeżeli mecz nie jest prowadzony przez sędziego, uznawane jest za faul, gdy podczas uderzenia mającego spowodować skok bili białej, jej ruch po łuku lub uderzenia kijem trzymanym pionowo poruszy się bila nie rozgrywana, nad którą lub wokół której miała przejść bila biała, niezależnie od tego, czy bila ta poruszona była ręką, kijem, podpórką itp.
   
 12. Trzy kolejne faule
  Jeżeli zawodnik popełni trzy kolejne faule w trzech kolejnych podejściach, nie wykonując między nimi prawidłowego uderzenia, przegrywa on wówczas partię. Te trzy kolejne faule muszą się zdarzyć w trakcie jednej partii. Pomiędzy drugim a trzecim faulem należy udzielić zawodnikowi ostrzeżenia. Podejście zawodnika rozpoczyna się w chwili, gdy ma prawo wykonać uderzenie, a kończy się, gdy nie wbije prawidłowo bili do łuzy, popełni faul, wygra partię lub popełni faul pomiędzy uderzeniami.
   
 13. Koniec gry
  Gra rozpoczyna się, gdy przy uderzeniu rozbijającym biała bila przekroczy linię bazy. W trakcie rozbicia zawodnik musi uderzyć bilą białą w bilę z numerem 1. Gra kończy się wraz z końcem prawidłowego uderzenia, w trakcie którego wbita została bila z numerem 9, bądź też któryś z zawodników uznawany jest za przegranego z powodu poważnego naruszenia zasad gry.