UWAGA:    OD GODZ: 20.00 W LOKALU MOGĄ PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE OSOBY PEŁNOLETNIE   ·   WSTĘP DO LOKALU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU LOKALU   ·   REGULAMIN LOKALU JEST DOSTĘPNY U OBSŁUGI LOKALU ORAZ POD ADRESEM: www.kregle.com.pl/regulamin   
UWAGA:    OD GODZ: 20.00 W LOKALU MOGĄ PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE OSOBY PEŁNOLETNIE   ·   WSTĘP DO LOKALU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU LOKALU   ·   REGULAMIN LOKALU JEST DOSTĘPNY U OBSŁUGI LOKALU ORAZ POD ADRESEM: www.kregle.com.pl/regulamin   

REGULAMIN BOWL PUB

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został podany do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie go na ogólnodostępnej stronie internetowej Lokalu, pod adresem www.kregle.com.pl/regulamin. Regulamin jest również dostępny w wersji drukowanej, do wglądu, u obsługi w Lokalu.
2. Przebywanie w Lokalu oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. W Lokalu zainstalowany jest system urządzeń audiowizualnych (nagłośnienie, stroboskopy), które mogą spowodować pogorszenie się lub utratę wzroku lub słuchu. Przebywając w Lokalu Goście przyjmują powyższą informację do wiadomości i przejmują na siebie odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu, spowodowany działaniem w/w urządzeń.


§2
GODZINY OTWARCIA LOKALU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE

1. Lokal jest czynny zgodnie z zamieszczonymi informacjami na drzwiach wejściowych do Lokalu oraz „wizytówce Google” Lokalu.
2. Osoby zarządzające Lokalem mogą wprowadzić inny tryb dostępności lokalu (tryb eventowy).
3. Z wyłączeniem wydarzeń zamkniętych, wstęp do Lokalu jest bezpłatny.
4. Rezerwacji można dokonać
 • Telefonicznie: pod numerem 515 555 515,
 • Mailowo: pod adresem: pub@kregle.com.pl
 • Przez Messenger: bowlpubwarszawa

§3
WSTĘP DO LOKALU

1. Przebywać w Lokalu mogą wszystkie osoby, które wcześniej nie otrzymały zakazu wstępu wydanego przez Właściciela, Ochronę lub Managera Lokalu.
2. Zakaz pozostawania w Lokalu otrzymują osoby, które swoim zachowaniem w rażący sposób naruszają niniejszy Regulamin.
3. Osoby, które otrzymały nakaz opuszczenia lokalu, a mimo to, będą próbowały w nim pozostać – będą wypraszane przez Ochronę lub Obsługę Lokalu, lub w razie potrzeby – stosowne służby.
4. Z Lokalu wyproszone mogą zostać osoby:
 • naruszające zasady niniejszego regulaminu;
 • znajdujące się pod wpływem środków odurzających;
 • nietrzeźwe w znacznym stopniu;
 • które swoim zachowaniem narażać mogą bezpieczeństwo innych Gości Lokalu lub pracowników Lokalu;
 • które swoim zachowaniem narażać mogą uszkodzenie mienia Lokalu.

§4
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Lokal jest obiektem monitorowanym.
2. Obsługa Lokalu zastrzega sobie prawo usuwania przedmiotów pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych Gości, lub mogą uszkodzić mienie znajdujące się w Lokalu.
3. Obsługa Lokalu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
4. Osoby przebywające w Lokalu są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.
5. Osoby przebywające w Lokalu są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, Obsługi i Właściciela Lokalu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia pożarowego.
6. Osobom przebywającym w Lokalu zabrania się:
 • zachowania naruszającego ogólnie przyjęte normy społeczne;
 • zachowania się w sposób agresywny, stwarzający zagrożenie dla innych gości Lokalu;
 • wnoszenia do Lokalu i konsumpcji własnego jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych (chyba że stanowi to osobne ustalenia);
 • wprowadzania zwierząt do Lokalu;
 • wnoszenia do Lokalu i zażywania środków odurzających;
 • posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w Lokalu;
 • zabrania się wchodzenia do pomieszczeń i miejsc przeznaczonych tylko dla personelu lokalu;
 • Zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju rzeczy pirotechnicznych w tym też rac tortowych;
 • zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych – nie uzgodnionych wcześniej z Właścicielem Lokalu;
 • wykonywania zdjęć lub nagrywania materiału video bez uzgodnienia wcześniej tego faktu z Właścicielem lub Managerem Lokalu.
7. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa zostaną wyproszone z Lokalu i jeśli sytuacja będzie tego wymagała, przekazane odpowiednim służbom.
8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać wyłącznie pod opieką prawnych opiekunów do godziny 20:00.
9. Na terenie całego lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
10. Osoby uczestniczące w grach (kręgle/bilard/piłkarzyki) zobowiązane są do zachowania należytej ostrożności podczas gry. Bowl Pub nie ponosi odpowiedzialności za poniesione konsekwencje i/lub kontuzje wynikające niewłaściwej techniki gracza lub nie dochowania ostrożności i zasad bezpieczeństwa.
11. Napoje alkoholowe są podawane jedynie osobom, które ukończyły 18 rok życia.
12. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do wieku osoby zamawiającej produkty zawierające alkohol -obsługa lokalu ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego pełnoletność zamawiającego. W razie odmowy - Obsługa Lokalu ma prawo odmówić podania napojów alkoholowych.

§5
ZDJĘCIA I REJESTRACJA VIDEO WYDARZEŃ W LOKALU

1. Lokal zatrudnia fotografów i operatorów kamer do rejestracji wybranych wydarzeń otwartych.
2. O ile osoba przebywająca w Lokalu wyraźnie tego nie zastrzeże, przebywanie w Lokalu podczas wydarzeń otwartych jest tożsame z wyrażeniem zgody na bycie fotografowanym i nagrywanym.
3. Materiał zdjęciowy i filmowy zarejestrowany podczas wydarzeń w Lokalu, będzie wykorzystywany do celów promocyjnych Lokalu i w pierwszej kolejności publikowany na oficjalnych kanałach społecznościowych Lokalu. Aby uzyskać informacje na temat wszystkich miejsc publikacji wybranego materiału, należy skierować zapytanie na adres e-mail: pub@kregle.com.pl


§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

1. Właściciel, Obsługa i Ochrona Lokalu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zagubione przez Gości w Lokalu.
2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie stosownym służbom. Jednocześnie w przypadku sprawców powyższych aktów będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Lokalu.
3. Za zniszczenia mienia Lokalu, osoby które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność materialną i karną, w szczególności:
 • zalanie sukna stołu bilardowego: 800 zł,
 • zniszczenia stolarki: od 500 zł.

4. Odpalenie środków pirotechnicznych w tym rac tortowych skutkuje karą grzywny w wysokości 20.000 zł.


§7
ZASADY DODATKOWE

1. Przy rezerwacji czas oczekiwania na gości odbierających rezerwację to 15 minut - po tym czasie możliwość gry przechodzi na inne osoby.
2. Obowiązuje zakaz ustawiania napojów na stołach bilardowych.
3. Po zakończonej grze w bilard gracz ma obowiązek oddania kompletu bil obsłudze.
4. Przy zakupie toru do kręgli na godzinę, czas gry liczony jest od momentu uruchomienia systemu.
5. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
6. Przed wykonaniem rzutu należy upewnić się, czy maszyna ustawiła kręgle. Rzucanie kuli na nieprzygotowanym torze spowoduje trafienie w sweepa (barierkę zgarniającą kręgle), co zobowiązuje do gracza do uiszczenia kary umownej w wysokości 50 zł.
7. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli, nie powracających na podajnik kul lub błędnego naliczania punktów należy fakt ten jak najszybciej zgłosić obsłudze.


§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w pierwszym szczeblu rozstrzygać będzie Manager Lokalu. W przypadku braku możliwości porozumienia stron sporu, stronom przysługuje dochodzenie praw na drodze postępowania Sądowego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.
3. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu Gości lub na osobie Gości w Lokalu oraz na terenie przyległym do Lokalu.
4. Skargi i wnioski będą rozpatrywane jedynie po przedłożeniu ich w formie pisemnej, kierując korespondencję tradycyjną pod adres:
Bowl PUB, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

lub poprzez pocztę elektroniczną (kierując korespondencję pod adres):
pub@kregle.com.pl.


§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Jedal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18.